HTML module

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin cá nhân:

  • Họ tên: Nguyễn Thanh Quỳnh Châu
  • Chức danh: GV (HDTH)
  • Đơn vị: Bộ môn Kỹ thuật phần mềm - Khoa Công nghệ Thông tin
  • Điện thoại: 0905218343
  • Email: ntqchau@ntu.edu.vn

Học phần giảng day:

  • Thực hành Tin học cơ sở
  • Tin học đại cương A (TH)
  • Tin học đại cương B (TH)
  • Tin học ứng dụng (TH)

Nghiên cứu khoa học: