CHIA SẺ CHUNG

Quan điểm Đại hội XIII của Đảng về kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng

  • 02/01/2022
  • 376

Nguồn: Tạp chí tổ chức nhà nước, số 7/2021

Tìm hiểu quan điểm của Đảng về các nhiệm vụ trọng tâm trong Văn kiện Đại hội XIII và định hướng liên hệ giảng dạy Triết học Mác - Lênin

  • 02/01/2022
  • 378

Chia sẻ bài viết của ThS. Dương Bá Tiến - Khoa lý luận cơ sở, Trường chính trị Tỉnh Thanh Hóa